Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor GROEI ACADEMIE ONLINE LEREN opgemaakt op 24 januari 2023


Ondernemingsgegevens:

GROEI ACADEMIE BV
Gistelse Steenweg 190 bus 0101
8200 Brugge
België

Tel: +32 (0)472 11 06 54
Email: info@groeiacademie.be

BTW: BE0539.929.219
RPR: Brugge


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van GROEI ACADEMIE , een BV met maatschappelijke zetel te Gistelse Steenweg 190 bus 0101, 8200 Brugge , BTW BE0539.929.219 , RPR Brugge , hierna: ‘ GROEI ACADEMIE ONLINE LEREN @ https://onlineleren.groeiacademie.be/’ , biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel: ‘ GROEI ACADEMIE ONLINE LEREN’ moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door GROEI ACADEMIE BV aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten die de Klant zal moeten betalen, staan waar van toepassing, steeds vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat onze online catalogus en onze e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GROEI ACADEMIE BV niet. GROEI ACADEMIE BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. GROEI ACADEMIE BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GROEI ACADEMIE BV . GROEI ACADEMIE BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure:

  • je kan het aanbod van zowel ons ‘Online Leren’ als onze ‘Online Winkel’ doorbladeren,

  • je selecteert wat je wil aankopen,

  • eens hiermee klaar, ga je naar afrekenen, om je bestelling te plaatsen en betalen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart en kredietkaart via:
    • Bancontact voor België,
    • iDeal voor Nederland,
  • waardebon: Monizze Cadeaucheques
  • contact, bij afhaling GROEI ACADEMIE BV, Gistelse Steenweg 190 bus 0101, 8200 Brugge

GROEI ACADEMIE BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Online artikelen: ‘Online Leren’ & ‘Online Platform’ worden onmiddellijk na goedkeuring van de betaling geactiveerd.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door bpost, coli privé, DHL, dpd ofwel UPS volgens keuze van de klant.

In geval de artikelen op voorraad zijn en verzonden dienen te worden, leveren we binnen de 5 werkdagen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan GROEI ACADEMIE BV .

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de GROEI ACADEMIE BV was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van GROEI ACADEMIE BV .

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van GROEI ACADEMIE BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij GROEI ACADEMIE ONLINE LEREN .

Er is momenteel geen herroepingsrecht van toepassing.

En er worden, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, geen goederen terugbetaal aan de Klant door GROEI ACADEMIE BV of teruggezonden door de Klant op kosten van GROEI ACADEMIE BV.


Artikel 8: Garantie

Krachtens artikel 1649quater van het oud Burgerlijk Wetboek heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie bedraagt twee jaar en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van GROEI ACADEMIE BV en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan GROEI ACADEMIE BV .

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant GROEI ACADEMIE BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van GROEI ACADEMIE BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)472.11.06.54 , via e-mail op info@groeiacademie.be of per post op het volgende adres Gistelse Steenweg 190 bus 0101, 8200 Brugge . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover GROEI ACADEMIE BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 18% op het betrokken bedrag, met een minimum van 35 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt GROEI ACADEMIE BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, GROEI ACADEMIE BV , respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden mogelijk te maken. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming te kunnen nakomen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw p ersoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens a ls u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen.V ia een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GROEI ACADEMIE BV, info@groeiacademie.be , kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen . Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot GROEI ACADEMIE BV, Gistelse Steenweg 190 bus 0101, 8200 Brugge, info@groeiacademie.be .

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. Voor onze verzendingen is dit: bpost, coli privé, DHL, dpd ofwel UPS, en aangaande jouw betaling is dit: Mollie

Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring @ https://onlineleren.groeiacademie.be/privacyverklaring/.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookiebelied @ https://onlineleren.groeiacademie.be/cookiebeleid/

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door GROEI ACADEMIE BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van GROEI ACADEMIE BV . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform @ http://ec.europa.eu/consumers/odr